Vissza a normál nézetre

Fogalomtár

Alapkutatás

Alkalmazott kutatás

Alkalmazotti találmány

Bitorlás

Formatervezési mintaoltalom

Földrajzi árujelző oltalma

Franchise

Használati mintaoltalom

Hasznosító vállalkozás

Inkubációs szolgáltatás

Innopontok

Iparjogvédelmi oltalom

Kísérleti fejlesztés

Know how

Konzorcium

Kutatás-fejlesztés

Licencia

Növényfajta oltalom

Prototípus

Spin-off vállalkozás

Szabadalmi oltalom

Szellemi alkotás

Szellemi tulajdon

Szellemitulajdon-kezelési szabályzat

Szerzői mű

Szolgálati találmány

Technológia (tudás) transzfer

Technológiai innováció

Topográfiaoltalom

Tudástérkép

Újdonság

Üzleti angyal

Védjegyoltalom

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását.

Alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz - különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével.

Alkalmazotti találmány : annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltató azonban jogosult a találmány hasznosítására.

Bitorlás: a szellemi tulajdon megsértése, az oltalom jogosultjának engedélye, illetve hozzájárulása nélkül történő hasznosítás. A jogsértőnek minősülő tevékenységeket az egyes oltalmi formákra vonatkozó jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyv rögzítik.

Formatervezési mintaoltalom : az ipari termékek külső formájának jogi oltalma. Mintának minősül valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek. Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari árucikk. A termékek közé tartoznak –egyebek mellett – a csomagolás, a kikészítés, a grafikai jelzések és a nyomdai betűformák, valamint azok a részek is, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak. Összetett terméknek minősül az olyan alkotóelemekből álló termék, amelyek eltávolításával a termék szétszedhető és utána újból összeállítható.

Földrajzi árujelző oltalma : közösségi (EU) oltalmi forma, mely minden előállítót vagy előállító csoportosulást megillet, aki az adott területen az adott termékleírást kielégítő terméket állít elő.

A földrajzi árujelző mindazoknak a megjelöléseknek a gyűjtőneve, amelyeket a forgalomban a termékek földrajzi eredetének azonosítására használunk, alapesetben egy földrajzi egység (helység, táj stb.) nevéből és egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer nevéből állnak. Földrajzi árujelzőként oltalomban részesülhet a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés.

A két fogalom közti lényeges különbség abban áll, hogy míg az „eredetmegjelölés”esetén a termék-előállítás minden lépésének a meghatározott földrajzi területen kell történnie, addig a „földrajzi jelzés” esetén elegendő, ha a termék előállításának egyetlen lépése történik az adott földrajzi területen.

Franchise: szerződéses kapcsolaton alapuló együttműködési forma, lényege egy olyan együttműködési megállapodás, amelynek során a franchise-átadó (franchisor) egy értékkel bíró név (általában bejegyzett védjegy), valamint egy hozzá tartozó, értékkel bíró üzletviteli tapasztalat használati jogát adja át a franchise-átvevőnek (franchisee), aki ezért díj fizetésére köteles.

Használati mintaoltalom : a szabadalmaztatható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma.

Oltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha új, illetve feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Nem részesülhet mintaoltalomban különösen a termék esztétikai kialakítása, növényfajta.

Hasznosító vállalkozás : szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából költségvetési, illetve nonprofit kutatóhelyen létrejött, illetve a kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság. Pl. spin off vállalkozás

Inkubációs szolgáltatás : nem kiforrott szellemi alkotások/találmányok esetében az egyetem különböző segítséget nyújt a projekt fejlesztéséhez, melyet általában szerződésben rögzít. például: segíti a hasznosítási, illetve üzleti tervek és stratégiák kidolgozását; üzleti kurzusokat és tréningeket szervez, közreműködik az ipari és befektetői kapcsolatok fejlesztésében stb.

Innopontok: olyan, egyetemi karokon dolgozó, kutatási témákkal foglalkozó felelős személyek, akik a projektötletek felkutatásában, a tudástérkép folyamatos fejlesztésében működnek közre.

Iparjogvédelmi oltalom : gyűjtőfogalom, több oltalmi formát foglal magába, mint: szabadalmi oltalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom, védjegy oltalom, földrajzi árujelző oltalma

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából. A kísérleti fejlesztésbe nem tartoznak bele azok a szokásos, időszakos vagy rutinszerű változtatások, amelyeket termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, létező szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek.

Know how : olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret és tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, korlátozottan hozzáférhető, és amelyet az oltalom addig illet meg, amíg közkinccsé nem válik. A know-how másra átruházható, vagyis forgalomképes.

Konzorcium : a projekt megvalósítására pályázó tagokból alakult ajánlattevői társaság, kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés.

 Kutatás-fejlesztés: gyűjtőfogalom, mely magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést is.

Licencia: használati jog, engedély, valamely szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi vagy szerzői jogok alapján a hasznosítás, illetve használat teljes vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott tartamú átengedését jelenti. A jogviszonyokat az engedélyező (a hasznosítási jogokat átadó) és az engedélyes között létrejött licencia szerződés szabályozza.

Növényfajta oltalom : a nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb) jogi oltalmát biztosító oltalmi forma . Növényfajta oltalomban részesülhet minden növényrendszertani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta, beleértve a nemzetségek vagy fajok közötti hibrideket is, ha megkülönböztethető, egynemű, állandó és új. Megkülönböztethető a növényfajta, ha adott genotípusból vagy genotípusok kombinációjából kifejeződött jellemzőiben határozottan eltér bármely más, az elsőbbség napján közismert fajtától.

Prototípus : új vagy továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás létrehozására irányuló, kutatás-fejlesztési tevékenység során létrejött mintapéldány azzal a céllal, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki-tudományos szempontból való működőképessége.

Spin-off vállalkozás : olyan új gazdálkodó szervezetet, vállalatot, vállalkozást jelent, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény vagy annak kutatói, oktatói besorolású alkalmazottja alapított, illetve amelyben ilyen intézmény tőkerészesedéssel vesz részt vagy amely technológiáját licence-eljárás keretében közfinanszírozású kutatóintézettől vagy felsőoktatási intézménytől szerezte.

Szabadalmi oltalom : a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája, a találmány hasznosítására vonatkozó kizárólagos jog, amelynek birtokában a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki találmányának tárgyát engedélye nélkül bármilyen módon hasznosítja.

Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. Nem minősül találmánynak a felfedezés, tudományos elmélet és matematikai módszer; esztétikai alkotás; szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program.

Szellemi alkotás :olyan alkotás, műszaki megoldás, mely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezze, vagy amely a jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll. Ide tartozik továbbá a know how is, valamint minden olyan, a technológiai innováció eredményeként létrejövő, itt nem nevesített szellemi alkotás, amit a Ptk. szintén véd.

Szellemi tulajdon : a szellemi alkotások tekintetében fennálló, a tulajdonjoghoz hasonló abszolút szerkezetű jogviszony, amely az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, illetve azon lépések megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják.

Szellemitulajdon-kezelési szabályzat : olyan szabályzat, mely rögzíti az adott kutatóhelyen létrehozott, szellemi alkotások kezelésére és hasznosítására irányadó szabályokat, illetve a szellemi alkotások létrehozásában közreműködő kutatók jogait és kötelezettségeit.

Szerzői mű : irodalmi, tudományos, művészeti alkotás, amely egyéni, eredeti jellegű. Ilyen alkotás különösen a tudományos, irodalmi mű, filmalkotás és audiovizuális mű, fotóművészeti alkotás, térképmű és térképészeti alkotás, műszaki létesítmény terve, iparművészeti alkotás, ipari tervezőművészeti alkotás, szoftver és adatbázis.

Szolgálati találmány : annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki. A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg.

Technológia (tudás) transzfer : esernyőfogalom , amely egy sor tevékenységet ölel fel a technológia kifejlesztésétől annak piaci alkalmazásáig, a tudományos kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásba vitelének folyamatát jelenti. Az egyetem-ipari technológia transzfer esetében az egyetemen, az egyetemi kutatók által kifejlesztett technológia/szellemi alkotás egy másik szervezet, tipikusan egy profitorientált vállalat által kerül alkalmazásra.

Tágabb értelemben a nem technológiai jellegű tényezőket is jelenti, így sok esetben közös használatról, megosztásról is szó van, például kutatók, fejlesztők cseréje (mobilitás), szemináriumok, közös képzések tartása, szakértői munkák, valamint közös kutatás-fejlesztés végzése.

Technológiai innováció : a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen módosított eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, beleértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Topográfiaoltalom : a csúcstechnikában kiemelkedő szerepet játszó mikroelektronikai félvezető termékek térbeli elrendezésére vonatkozó jogi oltalmi forma. A topográfia a mikroelektronikai félvezető termék elemeinek, amelyek közül legalább egy aktív elem, és összekötéseinek vagy azok egy részének bármely formában kifejezett, térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez készített ilyen térbeli elrendezés.

Tudástérkép: olyan adatbázis, mely hitelesen összefoglalja a legfontosabb egyetemi tudásvagyont (kutatócsoportok munkájáról, kutatói témákról, létszámról, kapcsolatokról, eszközparkról stb.) stratégiai célok (pl. gazdasági hasznosíthatóság) elérése érdekében.

Újdonság : új találmány, ha nem tartozik a technika állásához, vagyis ami írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatba vétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára még nem vált hozzáférhetővé.

Üzleti angyal : sikeres üzleti múltra visszatekintő magánszemély, aki tőkét fektet be újonnan induló innovatív cégekbe, személyesen közreműködéssel, tanácsokkal segítve a cégvezetést.

Védjegyoltalom : a védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén. Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; betű, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang;valamint egyes megjelölések összetétele.